» Haberler

Yeni Yasal Düzenleme

25 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6008 sayılı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 7 nci maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna “Sanığın kabul etmemesi halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.” cümlesi eklenmiştir.

6008 sayılı Yasanın geçici 2. maddesiyle de; “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanların, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren onbeş gün içinde mahkemeye başvurmaları halinde, mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı geri alınır ve Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki kayıtla bağlı olmaksızın, başvuruda bulunan sanık hakkında yeniden hüküm kurulur.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Yeni yasal düzenleme, ceza hukuku yönünden önemli bir düzenleme olduğu gibi idare hukuku kapsamında disiplin yargılamaları bakımından da büyük bir yeniliktir. Şöyle ki; eski düzenlemede ceza hakiminin takdiri ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları artık yeni düzenleme ile ceza hakiminin takdirinden çıkartılmış ve sanık tasarrufuna bırakılmıştır. Yeni düzenleme, iki yılın altında kalan hapis ve/veya adli para cezalarının temyiz edilebilmesi suretiyle hukuki denetiminin de önünü açmıştır. Bunun doğal sonucu olarak disiplin yargılamaları bakımından da ceza kararları temyiz edilmesi sebebiyle kesinleşmeyeceğinden idari yaptırımların da masumiyet karinesi uyarınca uygulanması için ceza kararının kesinleşmesi bekletici mesele yapılabilecektir.

Doğum Günü Pastası
» Diğer Haberler
web tasarım