» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Emlakçı - Komisyoncu Ücreti - Yer Gösterme
Emlakçı ile imzalanan Yer Gösterme Tutanağına dayanarak açtığımız davayı reddeden Mahkeme'nin kararını temyizimiz üzerine Yargıtay bozmuştur.   

13.01.2015 tarihli emsal karar aşağıdaki gibidir. 

 

 

T.C.

YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

 ESAS NO: 2014/7705

KARAR NO: 2015/193

 

Y A R G I T A Y    I L A M I  

MAHKEMESI      : B....2. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARIHI                  : 15/05/2013

NUMARASI            : 2012/612-2013/320

DAVACI                    : A. İ. A. vekili Av. Barış ÇABUK

DAVALI                     : B.H.A Arslan vekili avukat S.K.

 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı

nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı

avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.  

KARAR

Davacı, emlak komisyoncusu olduğunu, davalının Acarkent villalarından taşınmaz

almak istemesi nedeniyle yedi adet taşınmazın kendisine gösterildiğini, davalının taşınmazları

gördüğüne dair 21/01/2012 tarihli sözleşme imzaladığını ancak davalının kendilerini aradan

çıkartarak C Blok 115 nolu villayı satın aldığını, sözleşmeye göre davalının gösterilen

taşınmazlardan bir ya da birkaçını kendisi veya sayılan diğer kişiler adına satın alması halinde

yazılı komisyon bedelini ödemeyi kabul ettiğini, buna rağmen komisyon bedelini ödememek

için hileli yollarla taşınmazı satın aldığını ileri sürerek 46.200-ABD (82.849,80 TL’nin)

temerrüt tarihi olan 13/04/2012 tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar

verilmesini istemiştir.

 Davalı, taşınmazı 07.01.2012 tarihinde dava dışı emlakçı aracılığı ile gördüğünü ve

satın aldığını, tellallık ücretini de bu emlakçıya ödediğini, davacının kendisini satıcı ile bir

araya getirmediğini, sözleşmenin kurulmasına aracılık etmediğini savunarak davanın reddini

dilemiştir.

Mahkemece, davalının bu taşınmazı davacının verdiği hizmet karşılığı ve aracılığı ile

değil dava dışı bir başka emlakçı aracılığı ile satın aldığı, tellallık ücretini dava dışı emlakçıya

ödediği, tellallık sözleşmesinin belli, muayyen ve açık olması gerektiği, 21/01/2012 tarihli yer

gösterme tutanağının gayrimenkul satısı için tellallık sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceği

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

Dava, tellallık ücretinin tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasında 21/01/2012

tarihinde imzalanan yer gösterme tutanağının BK.'nun 404. maddesindeki şartları taşıdığı ve

geçerli bir tellallık sözleşmesi olduğu anlaşılmaktadır. Davalı, davacı ile imzaladığı

sözleşmeyi ortadan kaldırmadan ve onun gösterdiği taşınmazı satın almakla sözleşme gereği

davacıya ödemeyi taahhüt ettiği komisyon ücretini ödemekle yükümlüdür. Mahkemece, bu

yön gözetilmeden yanlış değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya

aykırı olup bozma nedenidir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı

yararına BOZULMASINA, pesin alınan 24,30 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun

440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak

üzere, 13.1.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan     Üye                Üye         Üye         Üye   

R.Ünal     M.Duman       C.Ilgün N.Güleç   N.Özer

 

 Ad Soyad :
E-Mail :
Web Sitesi :
Yorumunuz :
    Resimdeki karakterleri yazınız
   
web tasarım