» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Suçluyu Kayırma – Kaçmaya İmkan Sağlama Suçları – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - İtiraz
Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2014/2407 E., 2014/3992 K. sayılı ve 03.04.2014 tarihli kararında, 5237 sayılı TCK md. 294/2 maddesinde düzenlemesini bulan suç tipi(kaçmaya imkan sağlama suçu) ile 283/1. maddesinde düzenlemesini bulan suç tipinin(suçluyu kayırma suçu) ayrımını net olarak açıklamıştır. Aynı zamanda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlara karşı ancak ve ancak 5271 sayılı CMK’nın 231/12. maddesi uyarınca itiraz edilebileceği, temyiz incelemesine yer olmayacağı vurgulanmıştır.

Karar metni aynen şöyledir.

“Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-    Hakaret suçundan kurulan hükme ilişkin incelemede;

5271 sayılı CMK’nın 231/5. Maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar aynı Kanunun 231/12 maddesi gereğince itiraza tabi olup itiraz üzerine merciince karar verildiği anlaşıldığından, temyiz incelemesine yer olmadığına,

2-    Kaçmaya imkan sağlama suçundan kurulan hükme ilişkin temyize gelince;

TCK’nın 294/2 maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi için failin hükmün infazı için yakalanarak kolluğun egemenliği altına alınan bir hükümlünün kaçmasına imkan sağlaması gerektiği, somut olayd; hükümlü olması nedeniyle kendisini yakalamak üzere köye gelen güvenlik güçlerini görünce kaçan T.T.’ın yakalanmasına engel olmak amacıyla kolluk güçlerini adı geçenin gittiği yerin ters istikametine yönlendirmek suretiyle hükmün infazından kurtulmasını sağladığı anlaşılan sanığın eyleminin TCK’nın 283/1 maddesinde tanımlanan “Suçluyu Kayırma” suçunu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayininin gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 03.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

bariscabuk@bariscabuk.av.tr

 

 Ad Soyad :
E-Mail :
Web Sitesi :
Yorumunuz :
    Resimdeki karakterleri yazınız
   
web tasarım