» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı
 

30 Eylül 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28070

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİKANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

Amaçve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılıHukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarıile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Gider avansı

MADDE 3 (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansınıdava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansıher türlütebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri kapsar.

Gider avansımiktarı

MADDE 4 (1) Davacı,

a) Taraf sayısının beşkatıtutarında tebligat gideri,

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmışve tanık sayısıbelirlenmişise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısıbelirtilmemişise en az üçtanık asgari ücreti ve tebligat gideri,

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmışise keşif harcıavansıile birlikte 75 TL. ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmışise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığımahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,

d) Diğer işve işlemler için 50 TL,

toplamınıavans olarak öder.

Gider avansının iadesi

MADDE 5 (1) Gider avansının kullanılmayan kısmıhükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacıtarafından hesap numarasıbildirilmişise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarasıbildirilmemişise masrafıavanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmıverilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 6 (1) Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden önce açılmışolan davalarda, tamamlanmışişlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansıikmal ettirilir.

Yürürlük

MADDE 7 (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer. 

 Ad Soyad :
E-Mail :
Web Sitesi :
Yorumunuz :
    Resimdeki karakterleri yazınız
   
web tasarım