» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Eski ve Yeni TCK m.191 Mukayesesi

28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunla kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçunu düzenleyen TCK m.191 hükmünde köklü değişikliklere gidilmiştir.

Taksir

Ceza Hukukunda bir kusur türü olan taksir, suça konu eylemin hareket kısmının fail tarafından bilinip istenerek yapılması, fakat bundan doğan sonucun istenmemesidir. Fail; gerçekleşmesini istemediği sonucu öngördüğü halde önlemediğinde bilinçli taksirden ve sonucu öngörememesinde kusurlu olduğu tespit edildiğinde de basit taksirden sorumlu tutulur.

Suçluyu Kayırma – Kaçmaya İmkan Sağlama Suçları – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - İtiraz

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 294. maddesinde düzenlemesini bulan “Kaçmaya İmkan Sağlama” suçunun oluşabilmesi için; failin hükmün infazı için yakalanarak kolluğun egemenliği altına alınan bir hükümlünün kaçmasına imkan sağlaması gerekmektedir.

Bono – Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Özel Belgede Sahtecilik Suçu – Dolandırıcılık – Hile – Sahtecilik Suçlarında Aldatma Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Takdiri, Haksız Yarar Elde Etme

İddianameye konu edilen bononun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bulunması zorunlu unsurları ihtiva etmemesi karşısında şüphelinin/sanığın eylemi özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır.

Nitelikli Dolandırıcılık - Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık

Banka ya da kredi kurumlarının araç olarak kullanıldığından söz edilebilmesi için dolandırıcılık fiili gerçekleştirilirken bankaların olağan faaliyetlerinden ya da bu faaliyeti yürüten süjelerden hileli araçlar kullanılarak yaralanılması veya banka ve kredi kurumlarının olağan faaliyetleri nedeniyle üretmiş oldukları maddi varlıkların suçta araç olarak kullanılarak haksız çıkarın elde edilmesi gerekir. Bankaların, ödeme aracı olarak kullanılması halinde 5237 sayılı TCK md. 158/1-f fıkrası uygulanmayacaktır.

ALEYHE BOZMA YASAĞI İLKESİ IŞIĞINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

KASTEN İŞLENEN SUÇTAN DOLAYI HAPİS CEZASINA MAHKUMİYETİN KANUNİNİ SONUCU OLAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ, ALEYHE BOZMA YASAĞI KAPSAMINDA MIDIR?

Nitelikli Dolandırıcılık

Sosyal Güvenlik - Evlilik - Yetim Aylığı - Nitelikli Dolandırıcılık -

Yargıtay Kararı Işığında Hakaret ve Tehdit Şuçu ile Gıyapta Hakaret Suçunda İhtilat Unsuru

Hakaret suçunun oluşabilmesi için, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını incitecek ölçüde, somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak yada sövmek gerekmektedir. Tehdit; bir kimsenin, başkasının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini veya malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağını veya sair bir kötülük edeceğini bildirmesidir.
web tasarım