» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Menkul malların haczine dayalı istihkak davalarında YETKİLİ MAHKEME

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemesi Kanunu'nun 512/1 maddesinin yürülükten kalması karşısında İcra İflas Hukukuna dayalı olarak menkul mallar için açılacak istihkak davalarında yetkili mahkeme

İcra Dairesince Fazla Tahsil Edilen Paranın İadesi - Dava Şartı – Hukuki Yarar – İstirdat – İcranın İadesi

İlamlı ve/veya İlamsız İcra Takiplerinde borçludan icra dairesince fazla para tahsil edildiği iddiasına dayalı açılan istirdat davaları,

İşçilik Alacakları-Genel Haciz Yolu İle İlamsız İcra Takibi-İnkar Tazminatı

İşçilik alacaklarıyla ilgili olarak genel haciz yoluyla başlatılan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasında yargılama ve icra inkar tazminatına karar verilmesinin gerekip gerekmediği;
web tasarım