» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

EVLENEN KADININ MÜNHASIRAN ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMASINA İZİN

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ EVLENEN KADININ MÜNHASIRAN ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMASINDA SON NOKTAYI KOYDU

Mahkemeye Erişim Hakkı - Hukuk Güvenliği Hakkı - Etkili Başvuru Hakkı

Mahkemeye erişim hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Dürüst yargılanma hakkı” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen hakkın özünde bulunan temel bir unsurdur.

Emlakçı - Komisyoncu Ücreti - Yer Gösterme

Emlakçı ile imzalanan yer gösterme tutanağı - gayrimenkulün başka emlakçıdan satın alınması - Yargıtay Kararı

AVUKAT TARAFINDAN YAZILAN DİLEKÇE – TELİF HAKKINA TECAVÜZ – HAKSIZ REKABET;

Avukat tarafından yazılan bir dilekçenin ilim ve edebiyat eseri olarak korunabilmesi için, edinilen bilgi birikimi, mesleki tecrübe ve mevzuat incelemesi ile yazılabilecek mutat bir dilekçe olmanın üzerinde; hukuki görüşlerin ve vakıaların sunuluşu, düzenlenişi, bilgilerin derlenişi ve seçilmeleri itibarı ile sahibinin hususiyetlerini taşıması gerekir.

Çek Uygulaması

Çekten Cayma - Çekin İptali - Karşılıksızdır İşlemi

Eski ve Yeni TCK m.191 Mukayesesi

28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunla kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçunu düzenleyen TCK m.191 hükmünde köklü değişikliklere gidilmiştir.

Taksir

Ceza Hukukunda bir kusur türü olan taksir, suça konu eylemin hareket kısmının fail tarafından bilinip istenerek yapılması, fakat bundan doğan sonucun istenmemesidir. Fail; gerçekleşmesini istemediği sonucu öngördüğü halde önlemediğinde bilinçli taksirden ve sonucu öngörememesinde kusurlu olduğu tespit edildiğinde de basit taksirden sorumlu tutulur.

Suçluyu Kayırma – Kaçmaya İmkan Sağlama Suçları – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - İtiraz

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 294. maddesinde düzenlemesini bulan “Kaçmaya İmkan Sağlama” suçunun oluşabilmesi için; failin hükmün infazı için yakalanarak kolluğun egemenliği altına alınan bir hükümlünün kaçmasına imkan sağlaması gerekmektedir.

Bono – Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Özel Belgede Sahtecilik Suçu – Dolandırıcılık – Hile – Sahtecilik Suçlarında Aldatma Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Takdiri, Haksız Yarar Elde Etme

İddianameye konu edilen bononun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bulunması zorunlu unsurları ihtiva etmemesi karşısında şüphelinin/sanığın eylemi özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır.

Kollukta verilen ifade – Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu,

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 20.05.2014 tarihinde, müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifadenin, hakim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamayacağını aksi durumda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 148/4. maddesine aykırı hareket edilmiş olunacağına karar vermiştir.

Nitelikli Dolandırıcılık - Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık

Banka ya da kredi kurumlarının araç olarak kullanıldığından söz edilebilmesi için dolandırıcılık fiili gerçekleştirilirken bankaların olağan faaliyetlerinden ya da bu faaliyeti yürüten süjelerden hileli araçlar kullanılarak yaralanılması veya banka ve kredi kurumlarının olağan faaliyetleri nedeniyle üretmiş oldukları maddi varlıkların suçta araç olarak kullanılarak haksız çıkarın elde edilmesi gerekir. Bankaların, ödeme aracı olarak kullanılması halinde 5237 sayılı TCK md. 158/1-f fıkrası uygulanmayacaktır.

Tapu İptali ve Tescili Davası, Hile Olgusu, Sözleşmeyle Bedelsiz Temlik, Ayırtım Gücü, Hukuki Ehliyetsizlik, Kamu Düzeni, Akıl Hastalığı/Zayıflığı, Bilirkişi Oy ve Görüşü

Miras bırakanın, temliki tasarruf işlemi anında (akit tarihinde) ehliyetsiz olduğu ve temliki tasarruf işlemleri anında(akit tarihinde) hileli davranışlar sergilendiği iddiası ile açılan tapu iptali ve tescili davasında izlenmesi gereken usul ve esaslar

İş Bedelinin Tahsili Davası, Adi Yazılı Sözleşme, Şözleşmede Silinti, Silintinin Taraflarca Onaylanması, Götürü Bedel

İş Bedelinin sözleşmenin taraflarınca götürü şekilde kararlaştırılmış olması durumunda; iş, önceden tahmin edilenden daha çok çalışmayı ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, işi götürü bedelle yapmak zorundadır ve bedelin arttırılmasını isteyemez.

ALEYHE BOZMA YASAĞI İLKESİ IŞIĞINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

KASTEN İŞLENEN SUÇTAN DOLAYI HAPİS CEZASINA MAHKUMİYETİN KANUNİNİ SONUCU OLAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ, ALEYHE BOZMA YASAĞI KAPSAMINDA MIDIR?

Baz İstasyonlarının Kaldırılması,

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, çok yakın zamanda verdiği kararıyla ev ve iş yerlerine yakın kurulan baz istasyonlarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin hukuki ihtilafa son noktayı koydu.

Nitelikli Dolandırıcılık

Sosyal Güvenlik - Evlilik - Yetim Aylığı - Nitelikli Dolandırıcılık -

Yargıtay Kararı Işığında Hakaret ve Tehdit Şuçu ile Gıyapta Hakaret Suçunda İhtilat Unsuru

Hakaret suçunun oluşabilmesi için, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını incitecek ölçüde, somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak yada sövmek gerekmektedir. Tehdit; bir kimsenin, başkasının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini veya malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağını veya sair bir kötülük edeceğini bildirmesidir.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

07.05.2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip 13.05.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 12.09.2010 tarihinde yapılan Halk oylaması ile yürürlüğe giren 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkında Kanun, 1982 Anayasası’nın Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde önemli değişiklikler getirmiştir.

İşe İade Davaları Yasa Hükümleri Çerçevesinde İşe İade Davalarında Yargılama Süreci -

Yasa Hükümleri Çerçevesinde İşe İade Davalarında Yargılama Süreci

Ceza Yargılaması bakımından cep telefonu kayıtlarının delil değeri,

Aynı ortamda ve telefonda yaptığı görüşmelerin cep telefonuna kayıt edilmesi suretiyle elde edilen kayıtların 5271 sayılı Ceza muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesi kapsamında değerlendirmesi hk.

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında yetkili mahkeme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 168. maddesinde düzenlenmektedir.

Ceza Yargılamasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumununa ait yasal düzenleme, uygulama şartları, sonuçları ve bu karara karşı başvurulacak yasa yolu.

Menkul malların haczine dayalı istihkak davalarında YETKİLİ MAHKEME

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemesi Kanunu'nun 512/1 maddesinin yürülükten kalması karşısında İcra İflas Hukukuna dayalı olarak menkul mallar için açılacak istihkak davalarında yetkili mahkeme

Hukuk Mahkemelerinde GÖREV - 6100 sayılı Kanun Işığında

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Mahkemelerin Görevine İlişkin Düzenlemesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı

30 Eylül 2011 tarihli 28070 sayılı Resmi Gazete-TEBLİĞ

GELİŞEN TÜRKİYE’DE MARKA HAKKININ ÖNEMİ VE KORUNMASI

Bu yazı sitemizde yayınlanmak üzere Av. A.Taner DOMBAK tarafından yazılmıştır.

İcra Dairesince Fazla Tahsil Edilen Paranın İadesi - Dava Şartı – Hukuki Yarar – İstirdat – İcranın İadesi

İlamlı ve/veya İlamsız İcra Takiplerinde borçludan icra dairesince fazla para tahsil edildiği iddiasına dayalı açılan istirdat davaları,

Emlakçı Hizmet Bedeli-Tellallık Sözleşmeleri-Yer Gösterme Tutanağı

Borçlar Kanunu 404. maddesindeki şartlara uygun geçerli bir tellallık sözleşmesinin(yer gösterme formu) varlığı halinde tellal(emlakçı) BK.405/1. maddesi hükmüne göre ücrete hak kazanmıştır.

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUN SERMAYE ŞİRKETLERİNE GETİRDİĞİ İNTERNET SİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU

Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır

İnanç Sözleşmesi-İnançlı İşlem

İnançlı bir işlem ile inanan, sahibi olduğu bir mülkiyet veya alacak hakkını inanılana kazandırıcı bir işlemle devretmekte ancak borçlandırıcı bir sözleşme ile de onu bazı yükümlülükler altına sokmaktadır.

Aile Başkanının Sorumluluğu-Görevli Mahkeme-Aile Mahkemesi

Aile başkanının sorumluluğu nedeniyle tazminat istemine ilişkin davaya Aile Mahkemesi bakmakla görevlidir.

İşçilik Alacakları-Genel Haciz Yolu İle İlamsız İcra Takibi-İnkar Tazminatı

İşçilik alacaklarıyla ilgili olarak genel haciz yoluyla başlatılan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasında yargılama ve icra inkar tazminatına karar verilmesinin gerekip gerekmediği;

Kasko Sigortalarında Sigorta Himayesinin Başlangıcı

Bu yazı Av. Çağlar Yıldız tarafından hazırlanmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu 21. maddenin son hali

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21. maddesine 11/01/2011 kabul tarihli 6099 sayılı Kanun ile birinci fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.
web tasarım